Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är grunden till allt liv. Utan den får vi inga pollinerade frukter, något rent vatten eller skogar att vandra i. Naturskyddsföreningen i Varberg hittar nya värdefulla skogar i Landsbygdsgruppen 2023. Vi har även ett projekt för att inventera trollsländor i hela kommunen. En av de artrikaste livsmiljöerna vi har är slåtterängen. Tillsammans med kommunen sköter Naturskyddsföreningen om flera slåtterängar. Vill du vara med? Kolla in slåttergruppen!

Idag finns det över 600 arter i Varbergs kommun som är hotade eller är på väg att bli hotade. Men den biologiska mångfalden är inte lika hög över allt. Därför är en av de viktigaste åtgärderna att den kommunala planeringen tar hänsyn till den biologiska mångfalden. Vi i Naturskyddsföreningen försöker läsa nya översiktsplaner, planprogram och detaljplaner för att hjälpa kommunen att ta hänsyn till den biologiska mångfalden.

Vill du hjälpa till att upptäcka och rädda det vi har i kommunen? Du är välkommen!

Vill du veta mer, kontakta oss:

Anna Stenström
0707-81 92 12

Gert Andersson
0706-75 80 41

Birgitta Rödström (Mossor och lavar)
0760-444 397