Stadsplaneringsgruppen

Denna grupp ska bevaka biologisk mångfald inom staden och bevaka olika miljöfrågor. Vi ska delta i kampanjer och vara synliga och informativa i naturfrågor, hållbar utveckling och återanvändning. 

Vi ämnar vara en positiv samarbetspartner till politiker, tjänstemän, företag och fastighetsägare i staden. Vi vill väcka intresse hos gemeneman för bevarande av vår natur. Bygga nätverk och samverka!

 • Vi deltar i informationsmöten som kommunen håller.
 • Vi deltar digitalt på informations- och föreläsningsmöten som Riks arrangerar.
 • Bevakar detaljplaner via kommunens hemsida, när det krävs, skriva yttranden för samråd och vid behov driva överklagandeprocesser.
 • Värna de ekosystem som ryms inom befintlig grönstruktur – som exempelvis ängar för blommor och insekter – och aktivt peka på hur den strukturen bättre kan förvaltas och utvecklas.
 • Bevaka miljöarbetet i Varberg på en strategisk nivå. Exempelvis: Kapacitet att hantera extrema vattenflöden och översvämningar mm.
 • Bevaka energifrågor. Fler solceller på nybyggen? När är det lämpligt på äldre hus etc?
 • Jobba för hållbar utveckling i form av klädbytardag, återanvändning och matåtervinning (Eko-effekten).
 • Hålla oss uppdaterade kring nationella kampanjer som vi kan arrangera lokalt i Varberg, exempelvis Miljöveckan i höst.

Aktiviteter 2024:

 • Tillsammans med Studiefrämjandet Halland arrangerar vi Klädbytardagen på Komedianten 27 april.
 • Arrangerar Cykeldagen 25 maj, Cykla mera - Ställ bilen! Klimatkampanj. Samarbete med Cykelfrämjandet och Studiefrämjandet
 • EU-valet i juni - Engagera gärna dig!
 • Vi står på torget för bl a medlemsvärvning och i samband med cykeldagen.
 • Trädgårdsvisning, för att visa den biologiska mångfalden 16 april.
 • Miljövänliga veckan v 40
 • Ull i Kubik i oktober

Aktiviteter 2024: Här finner du reviderad handlingsplan för 2024! (pdf). Vill du vara med i våra aktiviteter, kontakta gärna oss!
Här bifogas också en lista på deltagarna i arbetsgruppen 2024 där ni enkelt kan nå oss: (pdf).Här ser du även deltagarna i Landsbygdsgruppen.

Utvärdering efter 1 år
1. Vilka aktiviteter genomfördes?
2. Resultat - Vad blev bra eller kan förbättras?

Vill du vara med i gruppen eller hjälpa till på våra aktiviteter, kontakta gärna någon i Stadsplaneringsgruppen:

Maria Larsson
070-952 83 72
larsson.maria79@gmail.com

Birgitta Ek-Elmquist
073-038 90 21
birgitta@varberg.city

Mia Bremberg (Natursnokarna)
070-866 92 66
miabremberg@gmail.com