Skog

En ny Skogsgrupp startades gemensamt med en Stadsplaneringsgrupp i april 2022. I tidigare skogsnätverk hade vi besök av representanter frän skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen Riks, länsstyrelsen, andra nätverk, skogssällskapet och andra som var skogskunniga. Vi gjorde dessutom besök utanför kommunen. Det huvudsakliga arbetet bestod i att uppsöka och inventera skogar med naturvärden i kommunen. Där vi fann intressanta naturvärden informerade vi skogsstyrelsen. Vi skrev också insändare och artiklar. Vi kan konstatera att det är mycket svårt att påverka den rådande skogspolitiken. Nästan allt skydd är av frivilligkaraktär hos markägare. I den nya Skogs- och Stadsplaneringsgruppen kommer vi att fortsätta med ambition. Bokskogsbältet är tämligen väl skyddat med flera naturreservat, dock noll av barrdominerad blandskog. Skogshöns, mesar, hackspettar mm visar vikande antal. Utdikningar och ensidig massiv granplantering bär skulden.

Vill du veta mer, kontakta oss:

Lars Hellsborn
0760-438 704

Gert Andersson
0706-75 80 41

Martin Kjerrulf
0721-560 337