Skogs- och Stadsplaneringsgruppen

Denna grupp består av sju personer och bildades i april 2022. Samtliga är aktiva inom Naturskyddsföreningen i Varberg. Vi vill bevaka olika intresseområden i Varbergs kommun. Några av oss brinner för skogsfrågor och andra för stadsplaneringsfrågor, eller båda områdena. De arbetsområden vi har diskuterat oss fram till i vår arbetsplan är:

Biologisk mångfald

 • Värna den biologiska mångfalden i staden.
 • Grönområden som hänger ihop ut från centrum mot nya områden. Det gröna ska kunna bindas ihop med varandra.
 • Nya hus, bostäder så väl som ”industrifastigheter”, ska ha solceller/gröna tak på husen för egen användning.

Regnvatten/skyfall

 • Ta vara på regnvattnet i stadsmiljön. Det ska inte rinna ner i avloppet.
 • Utanför stadsmiljön, skapa vattensamlingar för rening/luftning på ett naturligt sätt.
 • Avrinningsmöjligheter vid skyfall. Hur byggs våra trottoarer?

Skogs- och stadsplaneringsgruppen

 • Vi letar naturvärden och rapporterar in till Artportalen och har kontakt med skogsstyrelsen.
 • Vi önskar mer skydd av skogliga ekosystem i kommunen (framför allt barr- och blandskog då ädellövsskogen redan har ett bra skydd).
 • Skogen är en naturlig plats och resurs för hälsa och välmående.
 • Alla barn ska ha tillgång till en skog!
 • Vi följer utvecklingen gällande skogslagsstiftningen.
 • Vi jobbar aktivt för att Nedregården ska bli ett kommunalt natur- och kulturreservat.

Informationsinhämtning och informationsspridning

 • Hitta och sprida de goda exemplen!
 • Information till allmänheten, ex pressmeddelanden, insändare etc.
 • Ha aktiv dialog med politiker och förvaltningar.
 • Följa upp insänt förslag på Järnvägsspåret över Hästhaga 22-04-27.
 • Varbergs grönstrategi från 2013
 • Varbergs kommuns hållbarhetsmål 2017-2025.
 • Biologisk mångfald i staden.

Du kan läsa mer om

 • Varbergs grönstrategi 2013
 • Hållbarhetsmål 2017-2025
 • Biologisk mångfald i staden
 • Hästhagas skötselplan
 • Insänt förslag från NSF till Järnvägsspåret

Du finner samtliga dokument i mappen:  Varbergs strategier. Intressant länk: https://www.skogsstyrelsen.se/griponlife


Kontaktperson:
Martin Kjerrulf
0721-560 337

Antti Friberg

Mats Petersson

Jessica Olofsson Bergius