Himleåns friluftsområdeRädda och bevara Himleåns friluftsområde

Vi vill:
Vi vill att området ska vara ett vitalt ekosystem med frodig vild växtlighet och rikt djurliv. Himleån ska ha ha rent livskraftigt vatten. Grunden för liv är rent vatten och att det finns ekosystem med stor artmångfald.

Alla behöver ha gång- eller cykelavstånd till ett naturområde.

Vi jobbar med:
Vattnet är en viktig del av området och rening behövs på grund av utsläpp i ån som kommer från industrier, vägar och konventionellt jordbruk. Vi försöker bearbeta kommunens beslutsfattare att bygga fler och ändamålsenliga dammar som också tillför naturvärden till området.

Vi kämpar för ett sammanhängande naturområde. Det är viktigt för att växt och djurarterna ska kunna överleva.

För att skydda Himleåns naturområdet idag och in i framtiden är målet att bilda ett kommunalt naturreservat. Vi informerar om och försöker väcka opinion för att detta ska bli verklighet.
Om du vill ha mer information så kan du gå in på vår facebooksida ”Rädda och bevara Himleåns friluftsområde”.

Vill du vara med i gruppen är du välkommen att höra av dig!

Anita Hansson
0729- 91 90 09

Christel Wiksten
0768-67 51 88Foto taget vid Himleån en dag i april månad.

Kommunalt naturreservat vid Himleån

Läs om fördelarna med att göra Himleåns friluftsområde till ett kommunalt naturreservat.

Naturskyddsföreningen skickade ett mail till samtliga politiker i kommunfullmäktige i december 2019 då det fanns en aktuell motion om detta. Trots remissinstansernas positiva inställning till att bilda ett kommunalt naturreservat vid Himleån sa kommunstyrelsen den gången nej till förslaget.

Flera kommuner i Sverige har insett värdet av att säkerställa en biologisk mångfald i städerna samtidigt som man förbättrar hälsan och välbefinnandet hos kommuninvånarna. Vi visar på konkreta samarbetsformer och vilka möjligheter det finns att få råd och ekonomisk finansiering vid inrättandet av ett kommunalt naturreservat.

Det är fortfarande angeläget att jobba för naturreservat särskilt nu när det är valår. Kolla med de kommunala politikerna! Vi kan hjälpas åt att trycka på de kommunala partierna och visa att vi är många som vill ha ett kommunalt naturreservat vid Himleån.


Foto som visar att Himleån översvämmas vid kraftig nederbörd, 2021-05-26.

Rening av dagvatten innan det når Himleån

Läs om varför Varbergs kommun måste säkerställa att dagvatten från industriområden, vägar och parkeringsplatser renas innan det når Himleån. Vi visar även på förslag hur rening av dagvattnet kan utformas samt hur vattenmassor kan fördröjas för att förhindra översvämningar.

Dagvatten är regn- och smältvatten från tak, vägar, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor som hastigt rinner ner via stuprör och gatubrunnar i dagvattenrör och vidare ut i Himleån och så småningom når havet.

Kommuner runt om i landet börjar inse hur viktigt det är att både spillvatten och dagvatten renas för att säkerställa rent dricksvatten och en god livsmiljö för växter, djur och människor. Naturskyddsföreningen skrev därför 2021-03-30 mail till miljö och hälsoskyddsförvaltningen, VIVAB, byggnadsnämnden, samhällsutvecklingskontoret och kommunstyrelsen för att uppmärksamma dem på aktuell forskning. Den visar att dagvatten från industriområden, vägar och parkeringsplatser innehåll en rad gifter och föroreningar som påverkar människors hälsa negativt. Varbergs kommun är även enligt EU-direkt och svensk lag skyldig att förbättra vattenkvalitén i Himleån.

Länk till PDF: Formellt brev angående dagvattenrening, Himleåns friluftsområde 20210330
Länk till PDF: Förslag på konkreta klimat- och hållbarhetsanpassningar, inskickat till hn 20210315